U bent hier

Het Lokaal Energie- en klimaatpact

Wil jouw gemeente werk maken van de vier werven van het Lokaal Energie- en Klimaatpact?
De partners van Gemeente voor de Toekomst helpen je met hun expertise én ervaring om tot gedragen en succesvolle realisaties te komen.

Hieronder vind je per werf onze ondersteuning. Contacteer ons voor een bespreking van jouw plan!

Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan onderstaande ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.

Alle praktische informatie over het Lokaal Energie- en klimaatpact vind je op de website van VVSG https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokaal-energie-en-klimaatpact

 

WERF 1: LATEN WE EEN BOOM OPZETTEN (VERGROENING)    

DOELSTELLING 2030    
 
 • Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)13  
 • 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021  t.e.m. 2030)  
 • Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021  t.e.m. 2030)14  
   
Acties die je DIRECT kan inzetten voor de invullng van WERF 1 Contact
Een Wonderwoudje in jouw gemeente BOS+
Gepersonaliseerde bomen: het perfecte relatiegeschenk BOS+
Generatietuinen: verschillende generaties samen in het groen dankzij een participatietraject
Voorwaarde: extra vergroening
GoodPlanet
Voorwaarde: die aspecten die in functie van de doelstelling van de werf zijn
Natuurpunt
Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen Natuurpunt cvn
Een b(l)oeiende moestuin op jouw school Velt
Een eetbare buurt? Velt helpt je op weg Velt
Fruit voor je gemeente? Start een buurtboomgaard Velt
Ecoversterking via trage wegen Trage Wegen
   
Acties die je FLANKEREND kan inzetten voor invulling van WERF 1  
Klimaatgroenscan en klimaatgroenplan BOS+
Workshop: integreer biodiversiteit in ruimtelijke ordening Natuurpunt cvn
Samen voor een pesticidevrije gemeente Velt
   
13 Betreft bomen die op een oppervlak staan dat NIET aan de minimumvereisten qua oppervlakte van minimaal 10 m (breedte) x 10 m (lengte) voldoet dewelke nodig is om als bos te worden beschouwd in het kader van de bosdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Bomen geplant ten gevolge van compensatieverplichtingen worden niet meegeteld. Bomen kunnen zowel op publiek als privaat terrein worden aangeplant.
14 Vandaag zijn er veel perceeltjes, parkjes en perkjes die op een klassieke manier worden beheerd. Kort gemaaid gras met eventueel wat perkplantjes. Door te zorgen dat je minder maait en dat er bv. veldbloemen of specifieke planten komen, kan je hier kleine oerwoudjes voor biodiversiteit van maken. Denk aan ruimte bij rotondes, braakliggende terreinen naast publieke gebouwen en recreatiegebieden. Het heeft meteen het voordeel dat het minder mankracht en uren werk vraagt om dit te onderhouden en beheren in vergelijking met een klassiek perk
 

WERF 2: VERRIJK JE WIJK (RENOVATIE, HERNIEUWBARE ENERGIE)

DOELSTELLING 2030

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties 15 per 1.000 wooneenheden vanaf 2021  t.e.m. 203016    
 • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen  voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 203017
   
Acties die je DIRECT kan inzetten voor de invulling van WERF 2 Contact
Voor het aspect dakisolatie
Dialoog
Buurtrenovatie - samen met je buren renoveren Labland
Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie: antwoorden voor gemeenten REScoop
Advies over je wijkrenovatie: collectieve renovatie voor een energiepositieve wijk Pixii
   
Acties die je FLANKEREND kan inzetten voor invulling van WERF 2  
Bouwfit-dagen: maak renoveren makkelijk (tweedaagse cursus, gratis)
Dialoog
Infosessies duurzaam (ver)bouwen: meer energiewinst Dialoog
Laagdrempelig burgers informeren over duurzaam (ver)bouwen (informatieavond en vorming) Pixii
Renovatiestarter: begeleiding voor wie wil verbouwen Pixii
Toekomstbestendige stedenbouw - hulp bij aanbesteding ontwerpteam
Voorwaarde: toegespits op wijkrenovatie
VIBE
Voorwaarde: toegespits op wijkrenovatie
VIBE
Voorwaarde: toegespits op wijkrenovatie
VIBE
Voorwaarde: toegespits op wijkrenovatie
VIBE
Strategie voor een geïntegreerde wijkrenovatie VIBE
   
16 Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Zij zijn dan ook het best geplaatst om via participatieve trajecten, zoals bvb. klimaattafels, de burger te overtuigen om mee te stappen in bv. wijkrenovatieprogramma’s op basis van een ontzorgende aanpak. Op deze manier wordt niet enkel gefocust op het ondersteunen van renovatie bij eigendomsoverdracht, maar ook op renovaties bij ‘zittende’ eigenaars.
17 12.000 projecten van 18 kWp ligt aan de basis van de inschatting voor 216 MW tegen 2030. Binnen en tussen gemeentes kunnen kleinere projecten geclusterd worden. Referentie is het aantal opgeleverde projecten geregistreerd op de Energiekaart (Energiesparen.be) tegen einde 2020
 

WERF 3: ELKE BUURT DEELT (KOOLSTOFVRIJE (DEEL)MOBILITEIT) EN  IS DUURZAAM BEREIKBAAR  

DOELSTELLINGEN 2030  
 
 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt 18” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten) 
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten 19)  
 • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 203020
   
Acties die je DIRECT kan inzetten voor de invulling van WERF 3 Contact
Autodelen.net helpt je met een actieplan voor gedeeld vervoer Autodelen.net
Communicatie-advies autodelen: informeer gericht je inwoners Autodelen.net
Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de gemeentewagens met inwoners Autodelen.net
Hoppinpunten: een slim netwerk van Hoppinpunten Autodelen.net en Mpact
Hoppinpunten: ontwerp kwalitatieve mobipunten Autodelen.net en Mpact
Groene Functionele Belevingstrajecten: efficiënt op weg met de fiets of te voet Trage Wegen
   
Acties die je FLANKEREND kan inzetten voor invulling van WERF 3  
Delende Buurt: experimenteer met dertig dagen zonder wagen Autodelen.net en Mpact
Delende buurten toolkit: experimenteer met dertig dagen zonder wagen (gratis) Autodelen.net en Mpact
   
18 Toegangspunt is te interpreteren als toegang tot een deelwagen. Concreet kan dit zowel gaan over vaste standplaatsen als de aanwezigheid van een deelwagensysteem (kan ook free floating en peer-to-peer systemen zijn) in de omgeving. De doelstelling betreft ook multimodale deelsystemen. Idealiter ook met voertuigen / auto’s die ook voor grotere afstanden kunnen ingezet worden. Gemiddeld zou een toegangspunt leiden tot 2 deelwagens. Dit houdt m.a.w. in dat er tegen 2030 13.200 deelwagens zouden bijkomen t.o.v. 3.886 in 2020, wat een groei van 340% betekent. In overleg met de sector wordt momenteel bekeken hoe de groei, rekening houdend met variëteit van deelsystemen, kan opgevolgd worden.
19 Opvolging zal gebeuren aan de hand van Charge Point Equivalent (CPE), waarbij een CPE gedefinieerd is in een logisch wegingssysteem (cf. Transport & Environment). Een laadpaal met een beperkte laadsnelheid/vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een normaal vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellader (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellader (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen
we er 5 en bij een ultrasnellader (150 kW en meer) 10.
20 Fietssuggestiestroken komen niet in aanmerking. Aanleg en structureel onderhoud van fietspaden wel. 

 

WERF 4: WATER. HET NIEUWE GOUD (DROOGTEPROBLEMATIEK)

DOELSTELLING 2030
 
 • 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding 21)  
 • Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor  regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen voor  hergebruik of infiltratie 22
   
Acties die je DIRECT kan inzetten voor de invulling van WERF 4
Kijk voor ondersteuning bij WERF 4 ook zeker eens naar onze ondersteuning bij WERF 1. 
Contact
Een waterput of een groendak? Regenwater bufferen doe je zo Dialoog
Voorwaarde: het gaat om ontharden en/of een extra natuurgroenperk (WERF 1)
GoodPlanet
Groenblauwe netwerken: klimaatbuffers Natuurpunt
Ontharden van trage wegen Trage Wegen
Blauw en groen - Strategie van de twee netwerken VIBE
   

21 De opvolging van deze doelstelling wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving. De doelstelling wordt beoordeeld binnen het ruimtebeslag (toestand eind 2020). Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verduidelijkt: “Een deel van het ruimtebeslag bestaat uit verharding. Verharding is de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan (woningen, wegen, andere constructies, …). Verharding stemt overeen met de term ‘bodemafdekking’ zoals Vlaanderenbreed geïnventariseerd door AGIV. Er is 16% verharding in Vlaanderen.”
22 Hier wordt gedoeld op de netto-toename van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie binnen de huidige bebouwde omgeving. Opvang of infiltratie dat voorzien wordt in nieuwe verkavelingsbuurten (in kader van verplichtingen (bv. uitvoering gewestelijke stedenbouwkundige verordening of opgelegde lasten binnen verkaveling) worden niet meegeteld. Additionele capaciteit die voorzien wordt bij appartementsgebouwen, wordt wel meegeteld. De opvolging van deze doelstelling wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving. 

 

ONDERSTEUNEND AAN DE VIER WERVEN

Acties die je FLANKEREND kan inzetten voor de invulling van de vier werven. Contact
Burgerbudget: co-creatieve klimaatprojecten Ecolife
Co-creatie voor een gesmaakt participatietraject Ecolife
Klimaatacties via intergemeentelijke samenwerking tussen (buur)gemeenten Ecolife
Proximity: een kans voor jouw burgers om hun idee voor een duurzame toekomst waar te maken Be Planet
   

 

ONDERSTEUNEND AAN DE ENGAGEMENTEN

Lokale besturen engageren zich om:
 
 • Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
 • Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
 • Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
 • Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;
 • Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
 • Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.
   
Acties die je DIRECT kan inzetten voor de invulling van de engagementen  Contact
Klimaatplan: van woord naar daad Ecolife
Trajectbegeleiding: garantie op succesvolle duurzame gebouwen Pixii
Acties die je FLANKEREND kan inzetten voor invulling van de engagementen  
Vorming: recepten voor kernversterking Bond Beter Leefmilieu
Introductie tot circulair bouwen VIBE
Voorwaarde: richten op renovatie
VIBE
Voorwaarde: richten op renovatie
VIBE
Toekomstbestendige stedenbouw - hulp bij aanbesteding ontwerpteam
Voorwaarde: richten op renovatie
VIBE
Voorwaarde: richten op renovatie
VIBE